ברית כרתי לעיני

ברית כרתי לעיני

בין דין לדין:

מקרא מלא דיבר הכתוב (במדבר ט"ו ל"ט) ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. וברש"י שם הלב והעיניים הם מרגלים ומסרסרים לו את העבירות העין רואה והלב חומד והגוף עושה את העבירות.

ועיין בטור (או"ח סי' א') המבאר את דברי המשנה 'הוי קל כנשר' כנגד ראיית העיניים, לומר שתעצים עיניך מראות ברע כי הוא תחילת העבירות. שהעין רואה והלב חומד וכלי המעשה גומרים ע"כ. והבית יוסף שם כתב כי הכוונה אם יפגע בדבר ערווה מהרה קל חיש יעצום עינו מראות ברע כי אם יהיה קל בעיניו להביט ולראות בכל מקום זה עוון פלילי ע"כ. ובפרישה שם פי' שתעצים עיניך מראות ברע והוא זריזות ומעשה יתירה להפריש עצמך מן המקומות שתבא בהם לידי ראיה רעה ולא יחשוב שיראה ויתגבר על יצרו ולא ילך אחר ראיית עיניו, מפני שהראייה היא תחילת העבירה, ואם יראה ברעה שוב א"א לו לכבוש יצרו כי העיניים הם תחילת ועיקר הגורם בכל עבירה כי מן הראיה בא החמדה בלב ומן הלב הרגלים מריצים לעשות המעשה לכן הזהיר שלא יראה כלל עכ"ד.

וידוע לשונו הזהב של הרמב"ם (אסו"ב פכ"ב הי"ט) וז"ל, לפיכך ראוי לו לאדם לכוף יצרו בדבר זה ולהרגיל עצמו בקדושה יתירה ובמחשבה טהורה ובדעת נכונה להינצל מהן וכו' גדולה מזו אמרו יפנה עצמו ומחשבתו לד"ת וירחיב דעתו בחכמה, שאין מחשבות עריות מתגברת אלא בלב פנוי מן החכמה ובחכמה הוא אומר 'אילת אהבים ויעלת חן דדיה ירווך בכל עת באהבה תשגה תמיד'

והנה איסור 'ולא תתורו' ענינו רחב ואינו שייך רק באיסור הבטה ושימת הלב אחר העריות אלא גם בשאר דברים וכדאי' בספרי (שם) ולא תתורו אחרי לבבכם זו מינות'. ורבינו יצחק אבוהב ז"ל בספר מנורת המאור (סי' ע"ד) כתב 'וגדולה דבר המינות שאדם צריך לרחקה מלבו שלא יכנס כלל אפילו במחשבתו, והזהירה בו תורה יותר מכל העבירות, שנאמר ולא תתורו וכו' ודרשו רבותינו אחרי לבבכם זו מינות וכו' כי כל מחשבה רעה שבעולם או כפירה נכללת במינות.

ובספר החינוך כתב (במצוה שפ"ז) שורש מצוה זו נגלה כי בזה ישמור האדם מחטוא להשי"ת כל ימיו. והמצווה זו היא אחת מהשש מצות תמידיות שלא יפסקו מעל האדם אפילו לרגע אחד כל ימיו ובכלל זה הוא מי שרודף אחר תאוות העולם מבלי שיכוון בהן כלל לכוונה טובה, כלומר שלא יעשה אותם כדי שיעמוד בריא ויוכל להשתדל בעבודת בוראו רק כוונתו תמיד להרבות תענוגים גדולים לנפשו כל מי שהוא הולך בדרך זה עובר על לאו זה תמיד עם עסקו, עכ"ד.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן