גם בי התאנף ה'…

גם בי התאנף ה'…

תבלין לשבת:

פרפראות הפרשה:

פרשת דברים

גַּם בִּי הִתְאַנַּף ה' בִּגְלַלְכֶם וגו' (א, לז)

ולכאורה יש להקשות האיך נכנס כאן הענין של עונש משה רבינו שהיה בגלל המי מריבה בין עונש ישראל על המרגלים?

ותירץ הכלי יקר: שבאמת הא בהא תליא, כי הרי ע"י גזירת המרגלים נתעכבו במדבר ארבעים שנה, ובתוך זה הזמן הגיע זמנה של מרים למות, ואחר מיתתה פסק הבאר שהיה בזכותה וחסרו להם המים, ונתגלגל כל ענין מי מריבה עי"ז, ואילו לא חטאו המרגלים היו נכנסים לארץ מיד עם מרים, ולא היה משה בא לכלל עונש זה.

סגירת תפריט

עצור!

סיום שישה סדרי משנה לפניך.

בעוד

ימים, מחזור הלימוד מסתיים

דילוג לתוכן