'הכהן הגדול מאחיו' הרב שמואל הכהן הולנדר זצ"ל

'הכהן הגדול מאחיו' הרב שמואל הכהן הולנדר זצ"ל

ואלה תולדות :

נולד בשנת תרמ"ט (1889) בקרקוב. נפטר בתשכ"ה (1964) בתל אביב. בצעירותו למד אצל רבי שלמה מבובוב. בשנת תרע"ג (1913) התיישב בצ'רנוביץ שברומניה ושימש שם כראב"ד. בזמן מלה"ע השנייה המשיך לשמש כרב בצ'רנוביץ, וניצל מגירוש לטרנסניסטריה. לאחר המלחמה שימש כרבה של דרבני,

ובשנת תש"ז (1947) שימש כרב בבהמ"ד "שלום על ישראל" בבוקרשט.

בשנת תש"ח (1948) עלה לישראל ושמש כרב שכונה בתל אביב.

בנוסף לספר השו"ת "ש"ם הכהן" פרסם גם ספר דרוש באותו שם (תש"ז) ופירוש עה"ת – מהרש"ם הכהן (תשט"ז(

וכל מעשיו בספר נכתבים:

דברים על הרב שמואל מאיר הכהן הולנדר, שכתב בעדות אישית

ס' שם הכהן, הקדמה.


ישתבח הבורא ויתפאר היוצר ב"ה אשר נתן לי חיים ונצלתי ממות כי הרבה פעמים הייתי תחת החרב של הרוצחים כי הי' לי בהמ"ד לתפארת שקימתי ב"ה זה א' ואנוהו התנאה לפניו במצות (שבת קל"ג) שבניתי לי ע"י סיוע מידידים אנ"ש ומהגבאים שלי בצרנאביץ והיו לומדים ומתפללים ביום ובלילה ת"ח ויר"ש וגם הי' בשם תלמוד תורה לילדים. ובעשרה בתמוז תש"א ביום ש"ק אשר נהפך מתש"א את ראש בנ"י לא"ש "תכלה שהי' ג' ימים ימי חושך על ישראל שנהרגו בשוקים וברחובות ובבתים אלפים מאחבנ"י כי נתנו לאנשי חיל רשות להרוג לכל מי שברצונם כי באו אז לצרנאביץ בחזרה. וסכנתי את עצמי ולא בטלתי מלהתפלל בציבור ושלא לסגר את הבהמ"ד שלי והי' ברצונם להרוג אותי כי היו מחפשים את הרבנים תומ"י בבואם לשם להרוג אותם. וגם אמרו שאנכי מקבץ אנשים ללחום עמהם רק השי"ת ברוב רחמיו וחסדיו הצילני.

וכן כשראיתי שיש רעב גדול בהעיר כי לא הי' ביכלתם לילך בשוק לקנות אוכל למו להשיב את נפשם. עשיתי ע"י סיוע מאנ"ש מסעדה שהיו אוכלים בחנם כל מי שהי' ברצונו והיו אוכלים בשם לערך מאה ושלשים אנשים מאחבנ"י אח"כ בימי החורף כי הי' ממש פקוח נפש ויראתי מאד מפני הרוצחים ועשיתי הכל בסתר. ופ"א יצאו הרוצחים ברחוב שלי ובאו לביהכנ"ס שלי ולקחו אותנו וכל אנ"ש שהיו מתפללים בשם למשטרה ולבית האסורים ות"ל ית"ש שנצלנו מהם. וגם פ"א קודם החג הפסח שאפיתי מצות בסתר כי לא הי' מצות ולא הי' ביכלתינו לאפות כי לא הי' קמח וקניתי חיטים והיו טוחנים ואופים בבהמ"ד שלי כדי לחלק לכאו"א עכ"פ שיהי' על כזיתים מצות וזה ע"י יגיעת רבות לקנות החטים ולטחון ולאפות והכל הי' בסכנה ובנס גדול נצלתי ב"ה. והייתי נחבא ברחוב אחר ולא בבית איזה ימים עד שיהי' ביכלתי להיות בבית.

ובעת שהיו שולחין את כל העיר שיהי' רק בגעטא ולא בביתם הי' עפ"י נס הגעטא ברחוב שלי בריי-הויז גאססע והי' בשם כל העיר ולא מצאו מקום מנוחה שכל הבהכנ"ס והבהמ"ד היו סגורים רק בהכנ"ס שלי הי' פתוח, ובשם מצאו כאו"א מקום מנוח קצת. והיו מתפללים אצלי והיו ישנים ויושבים אצלי בבהכנ"ס ובעלי' ובבית איזה מאות אנשים עד שיהי' ביכלתם לצאת משם לביתם או לטרנסניסטער, ובדארבאני הייתי חולה וכמעט אמרו נואש לחיי ות"ל ית"ש שהי' לי רפו"ש. ובכל עת וזמן שהייתי בסכנה בקשתי מהשי"ת שיציל אותי בזכות כתבי הקודש מהה"ק שיש לי והח"ת שלי שיגעתי בהם וכמו"ש (במד"ר מ"ד) ורבנן אמרו שהי' אברהם אבינו מתפאר ואומר ירדתי לכבשן האש ונצלתי ירדתי למלחמות למלחמה עם המלכים ונצלתי תאמר שנתקבלתי שכרי בעוה"ז ואין לי כלום לעת"ל. א"ל הקב"ה אנכי מגן לך וכל מה שעשיתי עמך בעוה"ז חנם עשיתי עמך. אבל שכרך מתוקן לעוה"ב ויעקב אבינו אמר ג"כ קטנתי מכל החסדים והאמת שירא שמנכין לו מזכיותיו ע"י שעושין לו נס (שבת ל"ב) מכש"כ אנכי רק לא בזכותי נצלתי רק בזכות אבותי' הק' כי בליל שבת קדש בעת שנשלח כמעט כל העיר לטראנסניסטער והייתי בפחד גדול שלא אהי' גם אנכי וב"ב בגזירה ליסע מביתי ולקחתי לי הכתבים ובקשתי מהשי"ת שאנצל בזכות כתבי הקדש ובזכות אבותי הק'. ובא אצלי בחלומי, כ"ק אאמו"ר הה"ג הק' זצללה"ה ואמר לי בני הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל ע"כ הייתי בבטחון שהשי"ת יציל אותנו. ות"ל ית"ש נצלתי ממות ולא שלחו אותנו לטראנסניסטער לנהרג שם. והתפללתי בזכות הסה"ק שהי' לי ובזכות כתבי הקדש מהה"ק ז"ל ומהה"ג שפלפלתי עמהם.  

סגירת תפריט

עצור!

סיום שישה סדרי משנה לפניך.

בעוד

ימים, מחזור הלימוד מסתיים

דילוג לתוכן