ואכלת ושבעת וברכת…

ואכלת ושבעת וברכת…

תבלין לשבת:

פרפראות הפרשה:

פרשת עקב

וְאָכַלְתָּ וְשָׂבָעְתָּ וּבֵרַכְתָּ אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ (ח,י)

איתא בגמ' ברכות (כ:) "אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם כתוב בתורתך 'אשר לא ישא פנים ולא יקח שוחד' והלא אתה נושא פנים לישראל דכתיב 'ישא ה' פניו אליך' אמר להם וכי לא אשא פנים לישראל שכתבתי להם בתורה 'ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלקיך', והם מדקדקים על עצמם עד כזית ועד כביצה".

מקשים המפרשים: וכי לא מצינו חומרות נוספות שישראל קבלו על עצמם? למה נושא פנים דווקא על חומרא זו?

ומבאר הגר"ח מוולוז'ין: שחומרא זו שונה משאר חומרות, שיכולה להביא גם לידי קולא, שאם כן כשיבוא עני יתנו לו גם רק כזית… ויצא שכרו בהפסדו, אבל כשנדקדק נראה שכתוב והם מדקדקים "על עצמם" עד כזית, שרק על עצמם מחמירים לברך בכזית ולא עם העני, לכן אומר הקב"ה כמו שבברכת המזון אתם מחמירים לברך אפי' על כזית וכביצה, אבל עם אחרים אתם מיטיבים ונושאים פנים, לתת להם כדי שביעה, אף אני אשא לכם פנים.

סגירת תפריט

עצור!

סיום שישה סדרי משנה לפניך.

בעוד

ימים, מחזור הלימוד מסתיים

דילוג לתוכן