לא מעוקצך ולא מדובשך…
A closeup shot of a group of bees creating a honeybee full of delicious honey

לא מעוקצך ולא מדובשך…

תבלין לשבת:

פרפראות הפרשה:

פרשת בלק

לֹא תָאֹר אֶת הָעָם כִּי בָרוּךְ הוּא (כב, יב)

וברש"י: אמר לו אם כן אקללם במקומי, אמר לו לא תאור את העם, אמר לו אם כן אברכם, אמר לו אינם צריכים לברכתך, כי ברוך הוא, משל אומרים לצרעה לא מעוקצך ולא מדובשך.

ונשאלת השאלה מדוע בלעם הרשע פתאום רוצה לברך את ישראל?

ומבאר ה"תורה תמימה" הסבר נפלא: שכתוב במדרש בפרשת חיי שרה שבגלל שלבן הרשע ברך את אחותו "אחותינו את היי לאלפי רבבה" היא היתה עקרה שלא יהיו רשעים אומרים דברינו עשו פרי, ולפי זה מובן שבלעם הרשע רצה לברך את ישראל בשביל שלא יתקיימו ברכותיו ונמצא שקללם בזה, ועל רעיון זה ענה לו הקב"ה "כי ברוך הוא" שמכיוון שכבר הם מבורכים אזי גם ברכותיך יתקיימו שהרי לא תוכל לטעון שברכותיך עשו פרי שאולי הברכה היא מכח האחרים שברכום כבר.

סגירת תפריט

עצור!

סיום שישה סדרי משנה לפניך.

בעוד

ימים, מחזור הלימוד מסתיים

דילוג לתוכן