למעלה מן הזמן:

י"ז בתמוז – חמשה דברים אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז
נשתברו הלוחות.ובוטל התמיד. והובקעה העיר. ושרף אפוסטומוס את התורה. והעמיד צלם בהיכל (מסכת תענית פ"ד מ"ו)

ביטול התמיד כתוב רש"י (תענית כ"ח ע"ב) כך קבלנו מאבותינו. וביוסיפוס כתב היום ההוא הוא יום שבעה עשר לחודש תמוז שבת קרבן ה', הנקרא בשם קרבן התמיד, מחוסר אנשים הראויים להקריבו כהלכה. הובקעה העיר, בירושלמי (תענית ד ה) כתוב בתשעה לחודש הובקעה העיר את אומר אחרת (בי"ז בתמוז) אמר רבי תנחום בר חנילאי קלקול חשבונות יש כאן.

רבי יוחנן אמר משל למלך שהיה יושב ומחשב חשבונות. באו ואמרו לו נשבה בנך ונתקלקלו חשבונותיו אמר: יעשה (יום) זה ראש לחשבונות. והעמיד צלם בהיכל, מניין לנו, שכתוב מעת הוסר התמיד ולתת שיקוץ שומם (דניאל יב יא) שבעת שהוסר ונתבטל התמיד באותו היום ניתן שיקוץ שומם דהיינו הועמד צלם בהיכל.(רש"י דניאל שם)

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.