ראיון מרתק עם האדמו"ר מזוטשקא שליט"א

ראיון מרתק עם האדמו"ר מזוטשקא שליט"א

אילו היו לומדים הלכה כראוי, היו יודעים על כל מנהג איך להתייחס לזה

לרגל התחלת המחזור החדש של לימוד ההלכה היומית זכו ראשי ארגון קביעותא להכנס לקודש פנימה בהיכלו של כ"ק מרן אדמו"ר מזוטשקא שליט"א לאסיפת חיזוק והתייעצות ולקבל את ברכתו

 

האדמו"ר שליט"א קבלם בחביבות יתירה ובמאור פנים מיוחד ומסר דברי חיזוק בגודל חשיבות ענין לימוד ההלכה דבר יום ביומו. גם הקדיש מזמנו היקר לענות תשובות ברורות על השאלות ששטחו בפניו בענין זה.

"מנהג אבותינו בידינו"

האדמו"ר נתן דגש באופן מיוחד על החשיבות והצורך וההכרח שיש לכל אחד ואחד מישראל, הקטנים והגדולים, בין הלומדים שזוכים לשבת בבית ה' בהיכלי הישיבות והכוללים כל ימיהם, ובין בעלי הבתים העסוקים לפרנסתם, שלא יתכן לוותר או לדלג על מקצוע חשוב זה. בראשית דבריו הרחיב האדמו"ר שליט"א אודות ריבוי המכשולות, שעלולים להכשל בהלכות חמורות מתוך כלל ההלכות בשו"ע אורח חיים או בהלכות שבת או הלכות ברכות או הלכות תפילה, והכל מחוסר ידיעה, עד שלפעמים אומרים על האסור מותר ואפילו אם יוכיחו את אנשים אלו – לא יגיעו לאמת ויִשנו באוולתם, ומסבירים הם שהאמת איתם. לפעמים אף אומרים הם שמנהג אבותיהם בידם להורות כך או כך בדברים שהם נגד ההלכה, וכן הם תולים בוקי סריקי באבותיהם. על כגון זאת אמר בשם זקינו זצוק"ל שיש להמליץ על כך מה שאמרו "אבל אנחנו ואבותינו חטאנו" – שהחטאים מיחסים לאבותיהם כאילו שמנהג אבותיהם בידם ובזה הם מוצאים סמך להתלות עליו.

דרך אגב, מבהיר האדמו"ר שליט"א בהתייחס לכלל המנהגים, במילים קצרות: יש מנהגים שיש להם יסוד בהלכה, שיש להם בית אב, או מסורת. אבל לפעמים יש טעויות ודמיונות שהם נגד ההלכה, ובטעות אומרים עליהם שהם "מנהג ישראל" "מנהג אבותינו בידינו" – אילו היו לומדים הלכה כראוי, היו יודעים על כל מנהג איך להתייחס לזה.

ראשי הארגון שטחו בפניו את תכנית המבחנים על סדר ההלכה היומית – תכנית המסייעת אף לעצם התמדת לימוד ג' הסעיפים מידי יום ביומו, שע"י כך זוכים ללמוד כסדר מתחילת שו"ע או"ח ועד סופו בלי דילוגים.

ככל שחשוב יותר – קשה יותר

האדמו"ר שליט"א נהנה והראה קורת רוח מרובה מתכנית זו ואמר שכאשר משתדלים להחדיר ולשלב את לימוד ההלכה בהיכלי הישיבות רואים שיש נסיון מיוחד ומניעות גדולות על לימוד זה יותר משאר הלימודים. ואדרבה… מזאת נווכח ונדע את חשיבות הלימוד הזה, שמפני חשיבותו כך גודל הנסיון מצד היצה"ר שלא נדע הלכה על בוריה.

האדמו"ר שליט"א סיפר מזקינו כ"ק האדמו"ר הנחל יצחק, ואביו כ"ק האדמו"ר הנזר דוד זצוק"ל, שלימוד ההלכה היה נר לרגלם תמיד ועמד בראש מעיינם, תוך שהם מקפידים לידע על כל דבר ודבר, איך ההלכה, מה דעת השו"ע,  ואף השפיעו מכוחם וממונם לעודד הציבור ללימוד ההלכה. אף הוזכר מערכת המבחנים החודשיים מייסודם של זקינו זצוק"ל בבית מדרשם בלימוד הלכה עבור עשרות רבות של נבחנים מידי חודש בחודשו.

ש. בסדר לימוד ההלכה היומית, פעמים מתוך התקדמות הלימוד דבר יום ביומו, בלי לתת זמן ורווח באמצע – עלול להיות שהלימוד שלמדו תמול שלשום לא ישמר בזכרון, מחמת מיעוט החזרה. מה ניתן לעשות?

ת. יש לצרף יחד עם הלימוד זמן גם לחזור על הלימוד שלמדו תמול ושלשום שלא ישכח.

ש. לגבי לימוד הלכות מועדים וזמנים – הלכות חג בחג, יש השואלים מדוע לא קבעו בסדר ההלכה היומית בימים שקודם החג שידלגו מהלימוד הקבוע לטובת לימוד הלכות החג.

ת. יש כח מסוים וחזק בכך שהלימוד קבוע בלי דילוגים ע"פ הסדר וכן ראוי שלא להפסיק הלימוד הקבוע בהלכה יומית גם בימים שלפני החג וכן לראות שבימים שלפני החג יוסיפו גם מזה וגם מזה וילמדו גם הלכות חג בחג.

ש. כיצד ניתן עוד לחזק את קביעות לימוד ההלכה?

ת. לכל לימוד קבוע יש ס"ד מיוחדת למצוא הזמן הצריך לזה, אפילו בימים שהטרדות מרובות, או בזמנים של מועדים וימים טובים. ואדרבא, לפעמים בימים הטרודים שלפעמים מתבטלים סדרי הלימוד מחמת שטרודים במצוות וכדו', יוצא שהלימוד הקצר שעליו לא ויתרו מציל את היום – שלא יהא יום בחיים בלי לימוד התורה הקדושה.

ש. לפעמים לומדי ההלכה היומית נתקלים בהלכות קשות ומתלבטים האם להמשיך לעיין ולהעמיק בהן יותר גם בימים הבאים, או שעדיף להמשיך הלאה ולאחוז בקצב הלימוד האחיד.

ת. ללימוד קבוע ומסודר יש מעלה וכח מיוחד ואף סיעתא דשמיא מיוחדת.

והוסיף האדמו"ר שליט"א בכלליות על ענין לימוד ההלכה שלפעמים אדרבא, יש בלימוד ההלכה משום בשורה טובה ועידוד לאלה הלומדים אשר לא נתברכו בכשרונות מזהירים, ואף סיפר בידיעה על בחורים שלא הצליחו בלימודם והרגישו עצמם כמיותרים בהיכלי הישיבות ונפלו ברוחם כיון שההצלחה בלימוד הישיבה ופלפול התלמידים לא האיר להם פנים, וסיפר שבהתייעצות עם גדולי ישראל המליצו עבורם לִקבוע לימוד בהלכה, ובמקצוע זה מצאו את שאהבה נפשם וההצלחה האירה להם פנים ומשם הלכו והצליחו לעלות ולהתעלות בתורה וביראת שמים ולגדול לשם ולתפארת.

על שאלות אלו ושאלות נוספות המשיך הרבי שליט"א לענות במאור פנים תוך שהוא מביע הערכה עצומה ללומדים היקרים העתידים לאזור חיל ולהתגבר להיות בכלל אלה אשר נאמר עליהם "כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"ב", ובירכם מעומק לבבו הטהור שיראו ברכה בעמלם ללמוד ללמד לשמור ולעשות.

ביקור זה נסך עידוד רב וכוחות מחודשים אצל ראשי הארגון בדברים המעוררים היוצאים מן הלב לחזק ולאמץ ולעודד את הלומדים היקרים שלומדים כהיום, ואת אשר עתידים להיות מן הנמנים לדבר המצוה החשובה הזו ולקבוע לימודם בדבר ה' זו הלכה.

 

סגירת תפריט
דילוג לתוכן