היתר עגונות

היתר עגונות

בפרקים האחרונים ממסכת יבמות מובאים דינים רבים הנוגעים להיתר עגונות.

מי נאמן, ובאיזה אופן נאמן, להעיד שמת בעלה של אשה, כדי שתוכל להינשא בשנית ולא תישאר עגונה כל ימיה.

האם תוכל האשה להעיד בעצמה? מבואר במשנה (ריש פרק ט"ו): האשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים, ובאה משם ואמרה מת בעלי. אם ידוע שהיתה קטטה בינו לבינה, אין מאמינים לה, כי חוששים שמא מחמת שנאה מכוונת לאסור עצמה עליו.

וכן אם היתה שעת חירום ועת מלחמה, אין מאמינים לה, שמא ראתה שנפצע קשה והיתה בטוחה שמת, והאמת שנשאר בחיים.

אך אם היה שלום ביניהם ושלום בעולם – נאמנת.

ומעשה היה, שהלכו בני אדם לקצור חטין ונשכו נחש לאחד מהם ומת, ובאה אשתו והודיעה על כך בבית דין. ושלחו ומצאו כדבריה. בתחילה רצו בית הלל לומר שרק במקרה דומה לזה, שיש סברא גדולה לומר שתהא נאמנת, משום שבימי הקציר שכיחים נחשים וכן מכת שמש, וגם שבאה ממקום קרוב ותפחד לשקר שמא יבואו ויכחישוה, רק אז תהא נאמנת, אבל לבסוף הודו לדברי בית שמאי שאין הבדל אם באה מן הקציר או מבציר או מסיק שהוא מקום מוצל, וכן אין הבדל אם באה ממקום קרוב או רחוק.

אם אחרים באו להעיד שמת בעלה, מבואר שם במשנה ד': הכל נאמנים להעידה, ואפילו עד אחד, חוץ מחמותה, ובת חמותה, וצרתה, ויבמתה, ובת בעלה. שאלו שונאות אותה ושמא מכוונות לקלקלה.

ואיזו היא עדות שמתירים על פיה?

אם אומרים שמצאוהו מת, בודקים אותם אם ראו פרצוף פניו, עם החוטם (שאם ניטל חוטמו אי אפשר להכירו בבירור). וסימנים בגופו אינם מספיקים. וכן סימנים בבגדיו, שהרי יכול להיות שהחליף בגדיו עם אחר.

אם ראוהו שנפל למים. במשנה כתוב: נפל למים, בין שיש להם סוף (שנראים כל ארבע רוחות שסביב המים) ובין שאין להם סוף (שאי אפשר לראות כל קצותם) אשתו אסורה. שמא עלה בצד אחר. אולם מבואר בגמרא שזו דעת רבי מאיר, אך הלכה כחכמים שנחלקו עליו בברייתא ואסרו רק במים שאין להם סוף, אבל במים שיש להם סוף יכולים לראות אם עלה בקצה אחר.

אם ראוהו רק שלשה ימים לאחר מותו, גם בזה אינם יכולים להעיד, שאנו חוששים שמא נשתנה מראית פניו ואינו זה שהם סבורים.

בהיתר עגונות עסקו תמיד גדולי הפוסקים, כי האחריות בזה רבה מאד, שהרי מתירים אשת איש לעלמא. לאחר מלחמת העולם השניה, שנשארו נשים רבות שלא ידעו מה עלה בגורל בעליהן, היה צורך רב לעסוק בזה. ולצערינו גם לאחרונה היה צורך בזיהוי חללים רבים, רחמנא ליצלן, ממתקפת החמאס. ה' ירחם על עמו ישראל ויחיש ביאת הגואל בב"א.

למאמרים האחרונים

.

צוואת אשת החת"ם סופר

.

הגמל האפור

.

מרבים+בשמחה

האזנה לשיעורי הרב אברהם יעקב בוים

0723323020 >> 1 >> 1 >> 4

אנחנו שולחים למייל (בתזמון שאתם בוחרים)
תוכן תורני מרתק וייחודי!

מיד לאחר ההרשמה תקבלו מייל עם פירוט אפשרויות התזמון לבחירה

דילוג לתוכן