שולחן ערוך - אורח חיים

סימן י – דיני כנפות הטלית
ובו יב סעיפים
א
 
טַלִּית שֶׁאֵין לָהּ ד' כְּנָפוֹת פְּטוּרָה, יֵשׁ לָהּ יוֹתֵר מֵאַרְבַּע (א) חַיֶּבֶת, וְעוֹשֶׂה לָהּ אַרְבַּע צִיצִיּוֹת בְּאַרְבַּע כְּנָפֶיהָ הַמְרֻחָקוֹת זוֹ מִזּוֹ יוֹתֵר.

 באר היטב  (א) חייבת. ויש פוטרין לכן אין לעשות בת ה'. ב"ח ובבה"ז פ"ב דזבחים נוטה ג"כ לדעת זה מ"א. וע"ת חולק על הב"ח:


ב
 
יֵשׁ לָהּ אַרְבַּע, וְחָתַךְ אֶחָד בַּאֲלַכְסוֹן, (ב) וְעָשָׂהוּ שְׁנַיִם, הֲרֵי נַעֲשֵׂית בַּעֲלַת ה' וְחַיֶּבֶת.

 באר היטב  (ב) ועשאו ב'. וה"ה אם היה לה תחלה ג' וחתך א' לשנים נעשית בעלת ד'. ט"ז וה"ה אם חתך ב' נעשית בעלת ו'. ב"ח:


ג
 
כָּפַל קַרְנוֹת טַלִּיתוֹ וּקְשָׁרָם, אוֹ תְּפָרָם וְדוֹמֶה כְּאִלּוּ קִצְּעָן, וְאֵין לָהּ כְּנָפוֹת, אַף עַל פִּי כֵן (ג) לֹא נִפְטְרָה.

 באר היטב  (ג) לא נפטרה. דסופה לחזור למעלה:

משנה ברורה

משנה ברורה סימן י' 

סעיף א'

(א) שאין לה וכו' – בין בתחילת עשייתו (א) ובין שחתך אח"כ כנף אחד ועשהו עגול:
(ב) פטורה – מבואר בקרא דכתיב על ארבע כנפות כסותך ודרשינן בספרי ארבע ולא שלש ויותר מארבע מרבינן מאשר תכסה ואיפכא לא נוכל לומר שבכלל ה' ארבע ואין בכלל ג' ארבע ולאו דוקא בעלת ה' (ב) ה"ה בעלת ו' וז':
(ג) חייבת – ויש פוטרין לכן (ג) אין לעשות בת ה' לכתחילה וכתב הפמ"ג דלדעת הפוטרין אותן טליתות קטנים שלנו שיש בית הצואר מ"מ רוב סתום ומיהו אם אירע שרוב פתוח יעשה בקאלנע"ר (צוארון) שעושים החייטים קצת עגול:
(ד) בארבע – ואם עשה ה' (ד) עובר משום בל תוסיף ואם חתך (ה) אחת מהם כשרה אך שישארו הד' כנפות המרוחקות בציצית וכדלקמי':
(ה) המרוחקות יותר – דמסתבר שיש לעשות (ו) באותם שהם ניכרים ביותר מן השאר (ז) וי"א דהוא מדאורייתא ויש להחמיר אם אפשר אבל אם כבר נעשה בכנף הקרוב וא"א לתקן כגון שהגיע זמן תפלה (ח) יכול לסמוך על המקילין ולברך:

סעיף ב' 


(ו) א' באלכסון – ה"ה אם חתך ב' כנפות באלכסון (ט) נעשית בעלת ו':
(ז) בעלת ה' – וכן אם היה לה תחלה ג' וחתך כנף אחת לשנים (י) נעשית בעלת ד' וחייבת בציצית (יא) וצריך שתהיה החתיכה גדולה וניכרת. ועיין בפמ"ג שכתב דדוקא אם חתך מקצת מהבגד עד שעי"ז נראה אותו המקום כשני קרנים אבל אם לא חתך כלום רק פגימה בסכין קרע בהקרן עד שנחלק אותו המקום לשנים לא נעשית עי"ז בת ד' עד שיהא רוב פתוח וכדלקמן בס"ז:

סעיף ג' 


(ח) לא נפטרה – דאי לא מיבעי ליה הכנפים לפסוק ולישדייה אלא ודאי דסופו להתיר את התפירה הלכך נחשב כאלו כבר התיר התפירות וחייבת בציצית. ומטעם זה יוכל להטיל עתה הציצית בכפל (יב) אף למטה מקשר אגודל אם כשיתפשט יהיה למעלה מקשר אגודל. וכ"ז בשכפלו ותפרו בעיגול אבל אם כפל ותפר בריבוע כיון שגם עתה יש כנף דעת הלבוש והמ"א דרשאי להטיל שם הציצית בכפל אע"פ שהוא יותר מג' אצבעות משפת הקרן כיון דתפרה שרי וכמו בס"ו בכפל הטלית דמהני התפירה (יג) ורבים חולקין ע"ז וס"ל דגם בזה לא מהני התפירה ושאני ההיא דס"ו דמיירי שכפלה כולה וכן דרך מלבוש משא"כ בזה שלא כפל רק מקצת הבגד:

חדש באתר - שיעורים בהלכה יומית באידיש ובעברית - לרגל מחזור ט"ז

שיעור בהלכה יומית מאת פה מפיק מרגליות הרב איסר המאירי שליט"א - באידיש

שיעור בהלכה היומית מאת פה מפיק מרגליות הרב חיים סילמן שליט"א - בעברית

שיעור בהלכה היומית מאת פה מפיק מרגליות הרב אליהו שטרנבוך שליט"א - בעברית