שולחן ערוך - אורח חיים

סימן ס – דין ברכות לקריאת שמע ואם צריכים כונה
ובו ה' סעיפים
א
 
בְּרָכָה שְׁנִיָּה אַהֲבַת עוֹלָם: הגה: וְיֵשׁ אוֹמְרִים אַהֲבָה רַבָּה וְכֵן נוֹהֲגִין בְּכָל אַשְׁכְּנַז. וְאֵינָהּ פּוֹתַחַת בְּבָרוּךְ, מִפְּנֵי שֶׁהִיא סְמוּכָה לְבִרְכַּת יוֹצֵר אוֹר, וְאִם הִיא פּוֹטֶרֶת בִּרְכַּת הַתּוֹרָה עַיֵּן לְעֵיל סִימָן מ "ז.


ב
 
קָרָא קְרִיאַת שְׁמַע בְּלֹא בְּרָכָה, יָצָא יְדֵי חוֹבָת קְרִיאַת שְׁמַע, וְחוֹזֵר וְקוֹרֵא (א) הַבְּרָכוֹת בְּלֹא קְרִיאַת שְׁמַע, וְנִרְאֶה לִי שֶׁטּוֹב לַחֲזֹר וְלִקְרוֹת קְרִיאַת שְׁמַע עִם הַבְּרָכוֹת.

 באר היטב  (א) הברכות. ואפי' לא קראן כלל יצא ידי חובת ק"ש עיין סי' נ"ח סעיף ו'. כתב בספר הכוונות ד' זכירות הם. והם א' זכירת מתן תורה כמ"ש זכור את יום אשר עמדת וגו'. ב' זכור את אשר עשה לך עמלק. ג' זכור את אשר עשה ה' למרים וגו'. ד' זכירת מצרים: והד' זכירות אלו יכוין כשיאמר ובנו בחרת יכוין במעמד הר סיני שאז בחר בנו מכל עם וקרבנו לקבל תורתו: לשמך הגדול יכוין מעשה עמלק כי אין השם מלא עד שימחה שם עמלק: להודות לך. יכוין שהפה והלשון נבראו כדי להודות ולהלל שמו ולא לדבר לשון הרע ובזה יזכור ממעשה מרים. וזכירת מצרים יכוין בפרשת ציצית על פסוק אני ה' אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים עכ"ל: וכתב המ"א שצריך ג"כ לכוין זכור את אשר הקצפת את ה' אלהיך וגו'. ויכוין זה באומרו באהבה לאפוקי באותו פעם שלא היה באהבה ע"ש. וקודם ק"ש יכוין לקיים מ"ע של ק"ש. מי שהיה מברך ברכת ק"ש ומצא עצמו בהאל הגדול ונסתפק לו אי קאי בשם קדשך הגדול בטחנו שבאהבת עולם או בהגיבור והנורא קדוש הוא שבברכת יוצר אור חוזר לברכה ראשונה. פרי הארץ חלק א"ח סי' ג' אבל בתשובת גינת ורדים חלק א"ח כלל א' סימן י"א פסק שאינו חוזר לברכה ראשונה דספק ברכות להקל ומהיות טוב יחזור לראש ברכה שניה. ע"ש וכ"פ היד אהרן ע"ש וע"ל סי' ס"ז:


ג
 
סֵדֶר הַבְּרָכוֹת אֵינוֹ מְעַכֵּב, שֶׁאִם הִקְדִּים שְׁנִיָּה לְרִאשׁוֹנָה יָצָא יְדֵי חוֹבַת בְּרָכוֹת.

משנה ברורה

סימן ס – דין ברכות לקריאת שמע ואם צריכים כונה
ובו ה' סעיפים

סעיף א

(א) אהבת עולם — פי' תחלת הברכה מתחלת אהבת עולם אבל כל נוסח הברכה וחתימתה היא כמו שאנו אומרין בברכת אהבה רבה אף לדעה זו:

(ב) וכן נוהגין — היינו בבקר אבל בערב נוהגין לומר אהבת עולם והטעם שנהגו לומר בבוקר אהבה רבה משום דכתיב חדשים לבקרים רבה אמונתך. וכ"ז לכתחלה אבל בדיעבד אף אם אמר כל הנוסח של אהבת עולם בבוקר יצא ידי חובתו:

סעיף ב

(ג) וחוזר וקורא וכו' — ר"ל אע"ג דאינן מעכבות לק"ש ויוצא ידי חובת ק"ש אף אם לא בירך כלל מ"מ ידי חובת ברכות לא יצא ויכול לברך בלא ק"ש כי לא ניתקנו דוקא על ק"ש שאין מברך אק"ב וצונו:

(ד) עם הברכות — כדי לעמוד בתפילה מתוך ד"ת וק"ש זו נחשבת כקורא בתורה:

סעיף ג

(ה) שנייה לראשונה — וה"ה אם אמר ברכת אמת ויציב קודם ק"ש או שאלו הברכות אמר אחר ק"ש או אפילו אחר התפילה:

(ו) יצא — בדיעבד. ואם בירך ברכה אחת ושנייה לא בירך כלל יוצא מיהא ידי חובתו בההיא שבירך ועיין בבה"ל:

חדש באתר - שיעורים בהלכה יומית באידיש ובעברית - לרגל מחזור ט"ז

שיעור בהלכה יומית מאת פה מפיק מרגליות הרב איסר המאירי שליט"א - באידיש

שיעור בהלכה היומית מאת פה מפיק מרגליות הרב חיים סילמן שליט"א - בעברית

שיעור בהלכה היומית מאת פה מפיק מרגליות הרב אליהו שטרנבוך שליט"א - בעברית